توضیحات پرداخت خسارت بیمه نامه اتومبیل :

  • 1- مهلت اعلام خسارت از تاریخ وقوع حادثه حداکثر 5 روز مى باشد . (شخص ثالث و بدنه)
  • 2- پرداخت خسارت مالى بیمه نامه شخص ثالث در صورت وجود کروکى بدون بازدید خودروى مقصر امکان پذیر است2 درصد دیه روز به شرط وجود هر دو خودرو
  • 3- پرداخت خسارت مالى بیمه نامه شخص ثالث بدون کروکى ، تا سقف 5 درصد

در بیمه نامه بدنه درصورتى که وسیله نقلیه کمتر از قیمت واقعى بیمه شده باشد ، خسارت وارده بر مبناى قاعده نسبى سرمایه محاسبه خواهد شد.

فرانشیز:

به بخشى از خسارت که بر عهده بیمه گذار خواهد بود فرانشیز گفته مى شود این میزان در شرایط خصوصى بیمه نامه مشخص شده است.

فرانشیز خسارت سرقت، اعم از جزیى و کلى 20 ٪ مبلغ خسارت .

فرانشیز خسارت کلى ناشى از حوادث ) به جز سرقت10 ٪ مبلغ خسارت .(

فرانشیز خسارات جزئى در بیمه نامه بدنه :

  1. خسارت اول 10 ٪ مبلغ خسارت با حداقل مبلغ ذکر شده در بیمه نامه.
  2. خسارت دوم دوبرابر فرانشیز خسارت اول 20) درصد با حداقل مبلغ ذکر شده در بیمه نامه (
  3. خسارت سوم سه برابر فرانشیز خسارت اول 30) درصد با حداقل مبلغ ذکر شده در بیمه نامه(.
  4. براى رانندگانى که سابقه رانندگى آنها کمتر از 3 سال و یا سن آنان کمتر از 25 سال باشد علاوه بر فرانشیز فوق الذکر 10 ٪ فرانشیز مازاد بر آن نیز منظور خواهد شد .
شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .

Raychatجستجو