مدارك مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه :


1-فرم پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار

2-باتوجه به نوع بیمه نامه مدارکى دیگرى هم مورد نیاز مى باشد .


مهلت اعلام خسارت بیمه هاي مسئولیت


بیمه گذار موظف است در صورت وقوع حادثه مشمول بیمه، بلافاصله بوسیله دورنگار و یا تلفن و متعاقباً حداکثر ظرف مدت 5روز بوسیله نامه مراتب را به بیمه گر یا نماینده آن اعلام نماید و بیمه گر نیز در اسرع وقت از محل حادثه بازدید و نتیجه دریافت و یا عدم دریافت خسارت را کتبا به بیمه گذار اعلام خواهد نمود.

Maoliat

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو