مدارك مورد نیاز پرداخت خسارت درمان تکمیلی
مدارك مورد نیاز پرداخت خسارت بیمارستانی: در صورت مراجعه به مراکز غیر طرف قرارداد یا پرداخت هزینه توسط بیمه شده


1) هزینه هاى پاراکلینیکى:

اصل فاکتور پرداختى با مهر مرکز مربوطه.
اصل دستور پزشک با مهر پزشک یا کپى گزارش اقدام پاراکلینیکى.
1-1: در خصوص هزینه هاى شکستگى و گچ گیرى و آتل گیرى:
کلیشه رادیولوژى از عضو آسیب دیده.
گواهى پزشک معالج مبنى بر محل شکستگى ، اقدام انجام شده و مبلغ پرداختى ، علت
شکستگى و گچ گیرى با مهر پزشک معالج.
نسخه وسایل گچ گیرى با مهر داروخانه و مهر پزشک معالج
2-1: درخصوص اعمال جراحى سرپایى درتعهد:
گواهى پزشک معالج مبنى بر علت حادثه ، محل آسیب ، اقدام انجام شده ، تعداد بخیه ها ، تعداد لایه هاى دوخته شده ، ممهور به مهر پزشک معالج.
در صورت برداشت توده یا بافت گزارش پاتولوژى ضمیمه شود.
در خصوص هزینه ختنه اصل رسید هزینه.


2) هزینه هاى بیمارستانى: اعم از جراحى عمومى و بسترى عمومى ، جراحى هاى بزرگ ، زایمان ، سزارین ، کورتاژ:

اصل صورتحساب بیمارستانى ، گزارش عمل جراحى ، گزارش شرح حال بیمار، گزارش
پرستارى خلاصه پرونده ، گزارش پزشک بیهوشى، ریز دارو ها و لوازم مصرفى و کلیه مدارك بیمارستانى
کپى صفحه اول و دوم شناسنامه بیمار (جهت سزارین و زایمان.)
کپى صفحه اول دفترچه تامین اجتماعى و یا خدمات درمانى بیمه شده اصلى و بیمار

توضیحات: بیمه گذارانى که داراى خسارات بیمارستانى بوده و از بیمه گر اول استفاده ننموده اند جهت دریافت خسارت پس از مراجعه به سازمان تامین اجتماعى یا خـدمات درمانى و ممهور کردن کپى کلیه مدارك به همراه پرینت حساب بیمه شده (جهت مشخص شدن پرداختى بیمه گـر اول) مدارك را به بیمه گر ارسـال نمایند

3) هزینه هاى عیوب انکسارى چشم:
گواهى پزشک معالج.
پرینت کامپیوترى درجه دید چشم بیمار قبل از عمل.
4) هزینه هاى آمبولانس:
اصل فاکتور آمبولانس با مهر مرکز مربوطه.
کپى صورت حساب و خلاصه پرونده بیمارستان مقصد.
توضیحات: هزینه آمبولانس در صورتى که منجر به بسترى شدن بیمه شده گردد در تعهد مى باشد.
5) هزینه عینک:
اصل فاکتور خرید عینک با مهر مرکز مربوطه.
(دستور پزشک جهت خرید عینک).که درجه دید بیمار مشخص شده باشد
6) هزینه دندانپزشکى:
درج کلیه اقدامات دندانپزشکى انجام شده با ذکر مبلغ پرداختى ممهور به مهر پزشک معالج رادیوگرافى دندان (قبل و بعد ازکار) ضمیمه شود.
7) دریافت معرفى نامه:
گواهى پزشک که نام بیمار، تاریخ بسترى، نام بیمارستان، علت بسترى(در سربرگ پزشک معالج) مشخص شده باشد.
درخواست صدور معرفى نامه توسط بیمه گذار
کپى صفحه اول دفترچه بیمه تامین اجتماعى بیمه شده اصلى و بیمار
کپى صفحه اول و دوم شناسنامه بیمار جهت عمل سزارین و زایمان
کپى آخرین سونوگرافى از رحم جهت عمل کورتاژ
.1-7جهت عمل جراحى انحراف بینى:
گواهى پزشک معالج جهت اقدام جراحى و علت بسترى.
کلیشه رادیولوژى از بینى یا CTاسکن صورت و بینى قبل از عمل.
8) دارو:
دستور پزشک ممهور به مهر پزشک و داروخانه.
هزینه داروهاى مکمل ، داروى آزاد خارج از تعهد بیمه گر اول پرداخت نمى گردد.
داروهاى خارجى معادل داروى ایرانى پرداخت مى گردد.

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو