بیمه اجبارى اشخاص ثالث:

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقى یا حقوقى باشند مکلفند وسائل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنى و زیان مالى که در اثر حوادث وسائل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد مى شود ، حداقل به مقدار ریالى دیه یک مرد مسلمان در ماههاى حرام، نزد شرکت بیمه اى که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزى داشته باشد بیمه کنند .

خسارات قابل جبران عبارتند از :

1- خسارت هاى جانى

هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اشخاص ثالث از محل بیمه نامه قابل جبران مى باشد.

2-خسارت هاى مالى

زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد شود.

تعاریف:

حوادث : هر گونه سانحه ناشى از وسائل نقلیه و محمولات آنها از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط و واژگونى ، آتش سوزى و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشى از وسائل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه .

شخص ثالث : هر شخصى است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنى و یا زیان مالى شود به استثناى راننده مسبب حادثه

وسایل نقلیه : وسائل نقلیه موتورى زمینى و ریلى شهرى و بین شهرى و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدك و کفى تریلر متصل به آنها .

تخفیفات بیمه نامه شخص در صورت عدم استفاده از بیمه نامه به شرح ذیل میباشد

بیمه ایران                                   بیمه البرز

       takhfif khodro

توضیح : در صورت عدم تمدید بیمه نامه ثالث بصورت پیوسته، جریمه دیرکرد روزانه محاسبه میگردد .

شركت كارگزاري بيمه تأمين آينده متعلق به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براساس مجوز 28896 مورخ 1387/08/29بيمه مركزي ج . ا. ایران تشكيل و با كادري مجرب متشكل از مديران و اساتيد برجسته صنعت بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي با هدف ارائه مشاوره فنی و صدور بیمه نامه هایی متناسب با دارائیهای شرکتهای زیر مجموعه شستا در راستای حفظ و صیانت از اموال بیمه گذاران تشکیل گردید .


جستجو